ผลงาน ทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล

26 กันยายน 2564

คู่มือการใช้แอปพลิเคชัน PLAY (Padlet, Liveworksheets, Answergarden และ Youtube) ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

รายงานวิจัยโดย นายนพดล หมิดทองคำ

12 มีนาคม 2564

การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามคติพจน์ของโรงเรียน โดยใช้ “เพชรวงพักตร์ โมเดล” โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒

งานวิจัย โดย นายพฤฒ ใบระหมาน

26 กุมภาพันธ์ 2562

งานวิจัย เรื่อง การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการบริหารจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง 

งานวิจัย โดย นางอรนุช สงแก้ว

10 ตุลาคม 2561

งานวิจัย เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560

งานวิจัย โดย นางสาวจุฑาทิพย์ มหาพรหมประเสริฐ

5 กรกฏาคม 2561

งานวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ PANORAMA ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

งานวิจัย โดย นางสาววรรณดี สันโห

1 กรกฏาคม 2561

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

งานวิจัย โดย นางวิไลกร พงศ์ดี

29 มิถุนายน 2561

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค 5E เรื่อง แสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

งานวิจัย โดย นางวันเพ็ญ ภู่เพชร

14 มิถุนายน 2561

รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาการใช้ห้องสมุด รหัส ง20228 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2559

งานวิจัย โดย นางสายน้ำผึ้ง ประสานสงค์

13 มิถุนายน 2561

งานวิจัย เรื่อง รายงานการใช้โปรแกรมการฝึกโยคะอาสนะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชุมนุมโยคะเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

งานวิจัย โดย นางเชาวเรศ สุวลักษณ์

10 มิถุนายน 2561

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม SketchUp ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

งานวิจัย โดย นางสาวเพ็ญศิริ วุฒิปุนยะ

8 มิถุนายน 2561

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL-Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

งานวิจัย โดย นายนุกูล ช่วยเนียม

1 มิถุนายน 2561

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ 7 ขั้น (7E) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

งานวิจัย โดย นายพฤฒ ใบระหมาน

21 พฤษภาคม 2561

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ

งานวิจัยโดย นางสาวธัญญาภรณ์ หมื่นเมือง

8 พฤษภาคม 2561

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องนาฏศิลป์พื้นเมือง มะโย่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

งานวิจัย โดย นายทวีพล ผลบุญ

4 มกราคม 2561

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559

งานวิจัย โดย นายพฤฒ ใบระหมาน

4 มกราคม 2561

การพัฒนาเจตคติต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนโดยการปฏิบัติภาระงานและการนำเสนอผ่านเฟสบุค (Improvement of Students' Attitude towards French Language Learning Using Tasks and Presentation via Facebook)