โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ปรัชญาของโรงเรียน นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
ความกตัญญู กตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

คติพจน์ของโรงเรียน จรรยางาม ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน กรมท่า - ขาว

ตราประจำโรงเรียน กรอบพักตร์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นพิกุล

อักษรย่อของโรงเรียน ว.ฉ.

ที่ตั้ง เลขที่ 1 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

พื้นที่ 26 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 อยู่บริเวณถนนสายกลาง ตรงข้ามวัดสระเกษ
ส่วนที่ 2 อยู่บริเวณชายทะเลแหลมสมิหลา ห่างกันประมาณ 450 เมตร

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์ 0-7431-4415, 0-7431-5390, 0-7431-1274, 0-7431-1258

โทรสาร 0-7431-2646

อีเมล wochor@gmail.com