งานวิจัย โดย นางศุภลักษณ์ นิลรัตน์

Administrator

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  Amazing Songkhla วิชาภาษาอังกฤษอ่าน- เขียน (อ23201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

บทคัดย่อ คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางอรทัย แก้ววิชิต
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล