กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกชกร สุวลักษณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นายประพจน์ จู่เซ่งเจริญ

  ครู

 • นางวิภาภรณ์ ถนอมศักดิ์

  ครู

 • นางชนิฐา เหมบัณฑิต

  ครู

 • นางกาญจนา ดำเกลี้ยง

  ครู

 • นางวิไลกร พงศ์ดี

  ครู

 • นางสาวพิไลลักษณ์ สว่างแสง

  ครู

 • นางเธียรธิดา ปาณะศรี

  ครู

 • นายสำเร็จ สระขาว

  ครู

 • นางสาววรรณดี สันโห

  ครู

 • นายนุกูล ช่วยเนียม

  ครู

 • นายนภดล ภูริมงคล

  ครู

 • นางสาวฐิติมา ขวัญดี

  ครู

 • นางพิชานัน รัตนพัฒนกิจ

  ครู

 • นางสาวปราณี ทองรมย์

  ครู

 • นางสาวพรนิตย์ เกื้อบุญ

  ครู

 • นายสุชาติ บุญสนอง

  ครู

 • นางสาวมณสิริ จิตภักดี

  ครู

 • นางชิษณุช ชาตะพล

  ครู

 • นางสาวศิลาพร นุ้ยมา

  ครู

 • นายรอซาลี สะมะแอ

  ครู

 • นางธัญญวดี เสพมงคลเลิศ

  ครู

 • นางสาวนงลักษณ์ หนูประสิทธิ์

  ครู

 • นางสาวธิดารัตน์ บัวบุศ

  ครู

 • นางเชาวเรศ สุวลักษณ์

  ครู

 • นายอัดลาล รุ่งหีม

  ครู

 • นางสาวณิชดาพร หวานสนิท

  ครู

 • นางอภิสรา เล่นทัศน์

  ครูผู้ช่วย

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ