งานวิจัย โดย นางสาวจิตรนาถ ปานแก้ว

Administrator

งานวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการสอนอ่าน  5 ขั้นตอน (SQ3R) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางอรทัย แก้ววิชิต
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล