กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสมยศ หมื่นรันต์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางจำเนียร กาญจนอารี

  ครู

 • นางศุภลักษณ์ นิลรัตน์

  ครู

 • นางดวงตา มุสิกะชนะ

  ครู

 • นางสาวอรวรรณ แก้วหนูนวล

  ครู

 • นางสาวขนิษฐา สุวรรณมณี

  ครู

 • นางเขมิการ์ พูลสวัสดิ์

  ครู

 • นางสาวชนกานต์ ฉิมวงศ์

  ครู

 • นางสาวกังวานรัตน์ อัฒพันธ์

  ครู

 • นางนิศรีน วงศ์สวัสดิ์

  ครู

 • นางภารดี ภูวดลพัฒน์

  ครู

 • นางสาวจิราวรรณ ยิ้มวรรณ

  ครู

 • นางสาวเนติมา วรพันธุ์

  ครู

 • นางสาวธมลวรรณ ศรีสุวรรณ

  ครู

 • นางสาวมาซูรา อาแวสือนิ

  ครู

 • นางสาวอรทัย จันทรังษี

  ครู

 • นางสาวอรณิชชา วิริยกิจโกศล

  ครู

 • นางกัลยา ราชพิบูลย์

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ