กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสมยศ หมื่นรันต์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางศิชล สิงคมาศ

  ครู

 • นางจำเนียร กาญจนอารี

  ครู

 • นางศุภลักษณ์ นิลรัตน์

  ครู

 • นางบุณยนุช สิทธิโชค

  ครู

 • นางดวงตา มุสิกะชนะ

  ครู

 • นางสาววลีรัตน์ สุขาพันธุ์

  ครู

 • นางสาวอรวรรณ แก้วหนูนวล

  ครู

 • นางสาวชุลีพร สุวรรณทวี

  ครู

 • นางสุดาวดี สมบัติยานุชิต

  ครู

 • นางสาวขนิษฐา สุวรรณมณี

  ครู

 • นางเขมิการ์ พูลสวัสดิ์

  ครู

 • นางสาวสุดาวรรณ บัวผุด

  ครู

 • นางสาวณัฐนันท์ คงประพันธ์

  ครู

 • นายพฤฒ ใบระหมาน

  ครู

 • นางสาวชนกานต์ ฉิมวงศ์

  ครู

 • นางพรทิพย์ โรจนหัสดิน

  ครู

 • นางสาวพัชรินทร์ แก้วศรี

  ครู

 • นางสาวภัศรา ยอดสุวรรณ์

  ครู

 • นางสาวจารุวรรณ คำพรหม

  ครู

 • นางสาวนุรนี ลาเตะ

  ครู

 • นางสาวกังวานรัตน์ อัฒพันธ์

  ครู

 • นางสาววรรณวิภา หมัดอาด้ำ

  ครู

 • นางสุพัตรา ชูสุทธิ์

  ครู

 • นางนิศรีน วงศ์สวัสดิ์

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ