งานวิจัย โดย นายพฤฒ ใบระหมาน

Administrator

การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการบริหารจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง 

Needs Assessments for The Management of Woranari Chaloem Songkhla School’s English Program Based on Ministry of Education’s Curriculum Using Priority Needs Index Modified

บทคัดย่อ >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางอรทัย แก้ววิชิต
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล