งานวิจัย โดย นายพฤฒ ใบระหมาน

Administrator

เรื่อง การพัฒนาเจตคติต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนโดยการปฏิบัติภาระงานและการนำเสนอผ่านเฟสบุค (Improvement of Students' Attitude towards French Language Learning Using Tasks and Presentation via Facebook)

บทคัดย่อ คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางอรทัย แก้ววิชิต
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล