กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายลาภผล แก้วสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางปรีดา ช่วยปู

  ครู

 • นายพานิช ผอมภักดี

  ครู

 • นางละออง สุขศรี

  ครู

 • นางสาวศิริพร รัชชู

  ครู

 • นางพัชนีย์ มาฮาซัน

  ครู

 • นางสาวสายพิน จุลมาศ

  ครู

 • นางสาวสาวิตรี บูละ

  ครู

 • นางสาวมาสนี ดือเร๊ะ

  ครู

 • นางสาวธัญชนก ชนะกิจ

  ครู

 • นายเสฎฐวุฒิ จันทะมณี

  ครู

 • นางสาวนูรีดา ไซซิง

  ครู

 • นางศิริยา นาฑี

  ครู

 • นายธนกฤต นิลรัตน์

  ครู

 • นางสาวนวลอนงค์ พรพิพัฒ

  ครู

 • นางสาวอัจฉรา อ่อนเจริญ

  ครู

 • นายสิปปวิชญ์ เพชรเพ็ง

  ครู

 • นางสาวจุรีรัตน์ บุญทอง

  ครู

 • นางสาวณัฐนิชา สุขสวัสดิ์

  ครู

 • นายพีรพล ช่วยผดุง

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ