กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายลาภผล แก้วสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางปรีดา ช่วยปู

  ครู

 • นายพานิช ผอมภักดี

  ครู

 • นางละออง สุขศรี

  ครู

 • นางสุดใจ บำรุงวงศ์

  ครู

 • นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์

  ครู

 • นางวรรณกมล มังสาทอง

  ครู

 • นางสาวศิริพร รัชชู

  ครู

 • นางพัชนีย์ มาฮาซัน

  ครู

 • นางสาวสายพิน จุลมาศ

  ครู

 • นางสาวสาวิตรี บูละ

  ครู

 • นางสาวมาสนี ดือเร๊ะ

  ครู

 • นายณรงค์ คงอาวุธ

  ครู

 • นางสาวธัญชนก ชนะกิจ

  ครู

 • นายเสฎฐวุฒิ จันทะมณี

  ครู

 • นายยู้โสบ อำมะดูลมาน

  ครู

 • นางสาวนูรีดา ไซซิง

  ครู

 • นางศิริยา นาฑี

  ครู

 • นายธนกฤต นิลรัตน์

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ