วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลบนพื้นฐานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม

3. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่มืออาชีพ

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

5. บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยใช้ระบบ TQA

6. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้มีความพร้อมทั้งการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

7. พัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน

8. จัดระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

9. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะเด่นคือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม

3. ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่มืออาชีพ

4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยใช้ระบบ TQA

6. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่มีความพร้อมทั้งการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

7. โรงเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน

8. โรงเรียนมีระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน

9. โรงเรียนส่งเสริมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา