เพลงมาร์ชวรนารีเฉลิม

(คำร้อง-ทำนอง นางสาวปัญจศรี วัฒนา)
 • กรมท่าขาวพราวพรายเป็นสง่า
  ประทับตราวงพักตร์งามวิไล
 • ยามลมพริ้วธงสะบัดประทับใจ
  เชิดชูไว้วรนารีนามของเรา
 • จะถนอมและยึดมั่นในวินัย
  สิ่งเตือนใจคือระเบียบสามัคคี
 • เราทุกคนจะกระทำแต่ความดี
  เพื่อศักดิ์ศรีให้สมงามนามวรนารี

เอกสารอ้างอิง
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา. (2547). คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2547. สงขลา