ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์

Administrator

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางอรทัย แก้ววิชิต
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล