กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอโณทัย พกแดง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นายณัฐวุฒิ พงศ์จันทรเสถียร

  ครู

 • นายนิกร มหันต์กิจ

  ครู

 • นางโกมล รัตนบุรี

  ครู

 • นางละม้าย ชูสุวรรณ

  ครู

 • นางมลทิพ โชติรัตน์

  ครู

 • นางกัลยาณี สุดทองคง

  ครู

 • นางสาวเพ็ญศิริ วุฒิปุนยะ

  ครู

 • นางแน่งน้อย ขวัญสังข์

  ครู

 • นางสุธีรนุช อมรนรชัย

  ครู

 • นางวลัยภรณ์ สุวรรณสะอาด

  ครู

 • นางกัลยาณ์ มหันต์กิจ

  ครู

 • นางจรัสศรี หวังแดง

  ครู

 • นางสาวจิตรนาถ ปานแก้ว

  ครู

 • นางสาวจุฑาทิพย์ มหาพรหมประเสริฐ

  ครู

 • นางศศิธร ธรรมปาโล

  ครู

 • นางศุภวรรณ บุญขาว

  ครู

 • นายอภิชัย จันทร์เกษ

  ครูผู้ช่วย

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ