กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอภิชัย จันทร์เกษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นายณัฐวุฒิ พงศ์จันทรเสถียร

  ครู

 • นางมลทิพ โชติรัตน์

  ครู

 • นางวลัยภรณ์ สุวรรณสะอาด

  ครู

 • นางจรัสศรี หวังแดง

  ครู

 • นางสาวจิตรนาถ ปานแก้ว

  ครู

 • นางสาวจุฑาทิพย์ มหาพรหมประเสริฐ

  ครู

 • นางศุภวรรณ บุญขาว

  ครู

 • นางสาวชุติมา ธรรมขุนนุ้ย

  ครู

 • นางจาริยา ลาวัณย์วิไลวงศ์

  ครู

 • นางสาวรวิภา สังฆ์รักษ์

  ครูผู้ช่วย

 • นางสาวพัชริยา จวงโพนงาม

  ครูผู้ช่วย

 • นายอิงควัฒน์ ขวัญหมัด

  ครูผู้ช่วย

 • นางสาวรัมภ์รดา ชุมทอง

  ครู

 • นางสาวสุพิชญา หงษ์ภักดี

  ครู

 • นางสาวสิริมา หมาดเต๊ะ

  ครู

 • นางสาวพรสินี เครือหงส์

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ