รายงานการวิจัย โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์

Administrator

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส23101 โดยใช้วิธีสอนแบบนำเสนอตัวอย่าง ปีการศึกษา 2563
โดย 
 นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รายงานวิจัยโดย นายนพดล หมิดทองคำ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์