กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุฐิยา เพชรวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางสุภาพร แก้วสะโร

  ครู

 • นายไวยฤทธิ์ ณรงค์ราช

  ครู

 • นายสมนึก ไชยชาญยุทธ์

  ครู

 • นางสุพรรณี สารสำเร็จ

  ครู

 • นางพรพรรณ วิไลมงคลดี

  ครู

 • นางสารภี ธนนิมิตร

  ครู

 • นางสายน้ำผึ้ง ประสานสงค์

  ครู

 • นางสาวยาริณี จะเรเสะ

  ครู

 • นางยุวรัตน์ อินทรัตน์

  ครู

 • นางสาวมารีย๊ะ แอหลัง

  ครู

 • นางสาวศิริพร ไชยศรี

  ครู

 • นางสาวโสภาพรรณ ชายแก้ว

  ครู

 • นางสาวมลิวัลย์ ดอกเตย

  ครู

 • นางสุภาณี คงประมูล

  ครู

 • นางอังคณา โฆษิตธาตรีชูจันทร์

  ครู

 • นายพิภพ ปิยะมิตร

  ครู

 • นายณัทพล ศักดิรัตน์

  ครู

 • นายรักก่อ ศิริวัฒน์

  ครู

 • นางจิราตรี บุญยอด

  ครู

 • นางสาวปรียาภรณ์ จีนเอียด

  ครู

 • นายศุภนัส นงค์นวล

  ครู

 • นางสาวศิริรัตน์ แสงมณี

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ