การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

Administrator

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

เป็นประธานในการแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปี 2565

ณ ห้องสมุด โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

  • ครูปรีดา ช่วยปู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  • ครูดวงตา มุสิกะชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • ครูพัฒตราพร สงสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • ครูวิไลกร พงศ์ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ครูนุกูล ช่วยเนียม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมภาพจากเพจงานโสตทัศนศึกษา>>> CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางอรทัย แก้ววิชิต
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล
ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน