การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

Administrator

     โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้มีการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 โดยใช้ระบบออนไลน์ ร่วมกับระบบ DLTV ของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนมีความพร้อมด้านระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย ครูผู้สอนทุกคนสามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในการสอนทางไกลทั้งที่โรงเรียนและบ้านของคุณครูได้ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พร้อมกับรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะ ได้เยี่ยมชมและนิเทศ การจัดการเรียนการสอนทางไกลของครูที่มาทำการสอนโดยใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียน โดยเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และโครงการพิเศษด้านภาษาโดยครูผู้สอนเจ้าของภาษา สภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกล พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สื่อสารกับครูผู้สอนได้ ส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถสื่อสารหรือเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลได้เป็นเพราะว่า ระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้านไม่ดี หรือไม่มีอินเตอร์เน็ตที่บ้าน นักเรียนบางส่วนไม่มีกล่องรับสัญญาณ DLTV และบางบ้านไม่มี TV และไฟฟ้าเข้าถึง ทั้งนี้ครูผู้สอนได้ใช้วิธีสื่อสารกับนักเรียนในหลากหลายรูปแบบ เช่น Application Google Classroom Google Meet รวมถึงกลุ่ม Line และ กลุ่มใน Facebook เป็นช่องทางเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ให้มากที่สุด

     ต่อจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลในการเรียนการสอนทางไกลพบว่า นักเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ จะไม่มีปัญหาในการเรียน ไม่ยุ่งยาก เรียนตามตารางสอนที่ได้จัดไว้ นักเรียนจะเข้าเรียนตามปกติ โต้ตอบกับครู ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ ซึ่งเกิดผลดีมาก และการตรวจวิเคราะห์ข้อสอบนักเรียนทำได้ทันท่วงที ส่วนนักเรียนที่ไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ อินเตอร์เน็ตไม่พร้อมก็ไม่สามารถโต้ตอบได้ทัน ครูต้องมาบอกคำถามใหม่ แต่นักเรียนจะแก้ปัญหาโดยไปถามเพื่อนโดยถ่ายรูปส่งมาให้ทำ ส่งต่อให้ครูทางระบบออนไลน์ นักเรียนส่วนหนึ่งทางบ้านไม่มีความพร้อมด้านไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าจากแผงโซ่ล่าเซล นักเรียนจะเรียนจากโทรศัพท์มือถือ พอแบตหมดจะชาร์ตจากแผงโซล่าเซล เน็ตจะซื้อครั้งละ 100 บาท ใช้ได้ 3 วัน จากการสอบถามความพึงพอใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับหนึ่ง แต่นักเรียนส่วนหนึ่งอยากมาเรียนที่โรงเรียน ได้พบปะครู ได้ปรึกษาได้ทันท่วงที นักเรียนบางคนบอกว่าไม่ชินกับการเรียนระบบออนไลน์ อยากเรียนอยู่ร่วมกับเพื่อน กับครู ได้เรียนร่วมกัน

 

   สรุป ปัญหาที่เกิดผลกระทบ คือ นักเรียนที่อยู่ต่างอำเภอ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต นักเรียนต้องเข้ามาในเมืองเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อน และนักเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น มีนักเรียนบางส่วนมีฐานะครอบครัวยากจน

ขอขอบคุณข่าวจาก: สันติภาพ รามสูต TV 5 สงขลา

ดูข่าวเพิ่มเติม : https://www.youtube.com/watch?v=67mVeYQ5FWs

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565