พิธีเปิด "พิกุลแก้วเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬา พิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา ร่วมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยพิธีเปิดฯ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักเรียนนักกีฬา มีการเชิญธงโรงเรียน และธงคณะสี 5 คณะสี ได้แก่ คณะกรรณิการ์เลอสรวง คณะพวงทองโสภิณ คณะอินทนิลลาวัณย์ คณะมรกตวรรณขจี และคณะบงกชศรีเสาวภาคย์ จากนั้นเป็นพิธีมอบป้ายสี-ธงสี และการแสดงความสามารถของครูและนักเรียนจากแต่ละคณะสี และวงดนตรีของโรงเรียน

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565