คณะผู้บริหาร

นายอนันต์ ผุดเกตุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 074-314415

 • นางอรนุช สงแก้ว

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 074-314415

 • นายทวีพล ผลบุญ

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 074-314415

 • นางอรทัย แก้ววิชิต

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 074-314415

 • นายนพดล หมิดทองคำ

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 074-314415

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ