หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564

Administrator

คำอธิบายรายวิชา ส21222 หน้าที่พลเมือง 1 คลิกที่นี่

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

 

กิจกรรมการเรียนการสอนต้านทุจริตศึกษา     

   

1. ละครสั้น เรื่อง ท้องก่อนวัย โรงเรียน วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

2. ทุจริตเป็นพิษต่อสังคม |หนังสั้น | short film

 

3. หนังสั้น เรื่องสองร้อยเป็นเหตุสังเกตได้

 

4. ละครสั้น ต่อต้านการทุจริต (โกงข้อสอบ) 4/10 ไทย-สังคม วรนารีเฉลิม จ.สงขลา

 

5. หนังสั้น ‘โตไปไม่โกง’

 

6. การทุจริต โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ม.4/4

 

7. หนังสั้น เรื่องการลักขโมย5/8 วฉ

 

8. คลิบต้านทุจริต

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567