ITA 2024 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Administrator

เกี่ยวกับ ITA

ข้อมูลพื้นฐาน
 
  - ข้อมูลพื้นฐาน
   
 
  - การประชาสัมพันธ์
   
 
  - การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
   


การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 
  - แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
   
 
  - การปฏิบัติงาน
   
 
  - การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
   


การจัดซื้อจัดจ้าง
 
  - การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   


การส่งเสริมความโปร่งใส
 
  - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
 
  - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
 
  - นโยบาย No Gift Policy
   
 
  - การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   


การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
  - แผนป้องกันการทุจริต
   
 
  - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567