การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

Administrator

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2564
--------------------------------------------------------------------------
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริง โครงการห้องเรียนพิเศษ
 1. ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามจำนวนที่ได้ประกาศไว้ ได้ 2 ช่องทางคือ

1.1 ผ่านทางเคาน์เตอร์์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ

1.2 ผ่านทางแอพพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย (พร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงิน)

ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. - วันที่ 22 เมษายน 2564

เวลา 16.30 น. (หากเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์)
เลข Ref 1 เป็นเลขประจำตัวสอบที่ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

https://www.woranari.ac.th/article.php?id=431
เลข Ref 2 เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
--------------------------------------------------------------------------
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเมื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเสร็จสิ้น ให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง google form พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน เป็นใบเสร็จ หรือ สลิปการโอน ตามลิ้ง https://forms.gle/8xPhtq1zztRMWZZC9
--------------------------------------------------------------------------
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง โครงการห้องเรียนพิเศษ
ทางโครงการจะประสานและแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกรณีที่ผู้ยืนยันสิทธิ์ตัวจริงไม่ครบ

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 16.30 เป็นต้นไป

และดำเนินการยืนยันสิทธิ์ วันที่ 23 เมษายน 2564

เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
--------------------------------------------------------------------------

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567