นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561

Administrator

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ในการนี้ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศและได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลที่ 3 ดังนี้

ทีมจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
1. นายนนทกร กลัดบุบผา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
2. นายกษิดิศ วิทยานุเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
3. นางสาวผกามาศ ถีราวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
4. นางสาวนันท์นภัส อนันต์ถาวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

ครูผู้ฝึกซ้อมโดย นายพฤฒ ใบระหมาน

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม การประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส
แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา