สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักระดับชั้น ป.1 - ม.6

Administrator

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับชั้น ป.1 - ม.6 เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่ต้องปรับปรุง

สามารถดาวน์โหลดสื่อ คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดสื่ออื่น ๆ ทางเว็บไซต์สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เกียรติบัตรรางวัลเข้าร่วม การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.ปลาย
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566