ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2566

Administrator

ประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ไปรายงานตัวและมอบตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรให้ไปเข้าเรียน

ในวันที่ 8 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (กรณีไม่ไปรายงานตัวและมอบตัว ภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

 

-  ประกาศและบัญชีแนบท้าย ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 >>>คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567