การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Administrator

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2565

     - ตารางสอบ ม.ต้น >>>CLICK

     - ตารางสอบ ม.ปลาย >>>CLICK

     - ตารางการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ >>>CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567