ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Administrator

นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลคะแนนและพิมพ์รายงานได้ 5  ช่องทางดังนี้

link 1

link 2

link 3

link 4

link 5

เข้าสู่ระบบโดย

หมายเลขประจำตัว : ใช้หมายเลขประจำตัวนักเรียน

รหัสผ่าน : ใช้วันเดือนปีเกิด ตัวอย่าง 02/02/2545

หมายเหตุ การเข้าระบบรับได้ครั้งละ 100 คน

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567