ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

Administrator

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

  มัธยมศึกษาปีที่ 1  
      - โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) >>คลิกที่นี่


      - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  >>คลิกที่นี

      - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)  >>คลิกที่นี่

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการ ดังนี้
     1. ดาวน์โหลดใบรายงานตัวจาก https://bit.ly/3hSvCGj กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
     2. ชำระเงินบำรุงการศึกษา โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 901-1-82059-2 ชื่อบัญชี เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สาขา สงขลา ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ ดังนี้
          - โครงการห้องเรียนพิเศษ EP จำนวน 20,000 บาท
          - โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน 10,000 บาท
          - โครงการห้องเรียนพิเศษ SMT จำนวน 10,000 บาท
     3. กรอกข้อมูลการรายงานตัวในลิงค์ https://bit.ly/3CyPx6K พร้อมแนบเอกสาร
          3.1 ใบรายงานตัว (ข้อ 1)
          3.2 เอกสารยืนยันการชำระเงินบำรุงการศึกษา (ข้อ 2)

ให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศดำเนินการตามข้อ 1-3 ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2565  เวลา 16.30 น.
หากไม่ดำเนินการตามข้อ 1-3 ในวันเวลา ดังกล่าว โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนและจะเรียกลำดับสำรองต่อไป

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567