TOP TEST CENTER (TTC)

Administrator

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (The English Program)ได้จัดสอบโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TOP TEST CENTER (TTC)
วิชาภาษาอังกฤษ English Proficiency Test
สำหรับนักเรียนโครงการ EP/MEP ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 258 คน
สอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ ออนไลน์
ข้อสอบจำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
ประเมินผลคะแนนแยกย่อย 4 สาระฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

  • Reading  50 คะแนน
  • Grammar 50 คะแนน
  • Conversation 50 คะแนน
  • Vocabulary 50 คะแนน

ชมโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์>> CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567