การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Administrator

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน

     ในการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงแรก: ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร พูดคุยกับผู้ปกครองผ่านระบบ  Webex Meeting (ตามช่วงเวลาที่กำหนด)

(ทั้งนี้ ลิงค์การประชุม Webex Meeting จะแจ้งอีกครั้งผ่านทางครูที่ปรึกษา)

ช่วงที่ 2: ครูที่ปรึกษา พูดคุยกับผู้ปกครองผ่านระบบ Google Meet จาก Google Classroom วิชาวรนารีศึกษา ของแต่ละห้อง (ตามช่วงเวลาที่กำหนด)

สำหรับช่วงเวลาในการประชุมผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น คลิกที่นี่

ในการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้จัดทำคู่มือการเข้าใช้ webex meeting ดังนี้

คู่มือสำหรับมือถือ คลิกที่นี่

คู่มือสำหรับคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567