กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 | Science Week 2021

Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 | Science Week 2021

ระหว่างวันที่ 1-20 สิงหาคม 2564 พบกับกิจกรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
 2. กิจกรรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
 3. กิจกรรมวาดภาพทางชีววิทยา
 4. กิจกรรมถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์/ดาราศาสตร์
 5. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
 6. กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
 7. กิจกรรมประกวดคำขวัญรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน
 8. กิจกรรมประกวดคลิปวิดิโอสั้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 1. กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
 2. กิจกรรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
 3. กิจกรรมวาดภาพทางชีววิทยา
 4. กิจกรรมถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์/ดาราศาสตร์
 5. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
 6. กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
 7. กิจกรรมประกวดคำขวัญรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน
 8. กิจกรรมประกวดคลิปวิดิโอสั้น 

และนิทรรศการออนไลน์

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 สิงหาคม 2564 ตามประกาศของแต่ละกิจกรรม

พร้อมรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล

สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์

https://sites.google.com/woranari.ac.th/scienceweek2021/

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567