รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

Administrator

รายชือผู้สมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
สถานศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ประจำปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ที่มีรายชื่อ มารายงานตัว และตรวจหลักฐาน ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
ณ ลานเฉลิมเกียรติ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตามเวลาที่กำหนด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.

กลุ่มที่ 2 เวลา 10.00 - 11.00 น.

กลุ่มที่ 3 เวลา 11.00 - 12.00 น.

กลุ่มที่ 4 เวลา 13.00 - 14.00 น.

กลุ่มที่ 5 เวลา 14.00 - 15.00 น

กลุ่มที่ 6 เวลา 15.00 - 16.00 น

หลักฐานที่ต้องเตรียมมา

1. รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบัน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 1 รูป

2. ใบรับรองแพทย์ ( เซ็นต์รับรองแล้วหรือไม่ ก็ได้ ) จำนวน 1 ฉบับ

* ให้นักเรียนมาตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น เพื่อรักษาระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันความปลอดภัย

ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด (Covid-19) และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียน *

ตรวจสอบรายชื่อและกลุ่ม คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567