กิจกรรมเชิงบวก

Administrator

        ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนักเรียน

        กิจกรรมเชิงบวก  เป็นกิจกรรมที่นักเรียน หรือ สถานศึกษา จัดทำขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อสังคมในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นปกติตามแผนการเรียน  หรือตามที่สถานศึกษากำหนดจากสภาวการณ์เกิดขึ้นมากมายในสังคม  นักเรียนได้รวมกลุ่มกันช่วยกันคิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์  เป็นแนวคิดกิจกรรมเชิงบวก  ซึ่งตรงตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ที่ 5  และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม
  รายละเอียดเพิ่มเติม  >>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567