ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Administrator

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

   - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น >> CLICK

   - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย >> CLICK

ตารางที่นั่งสอบ

   - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น >> CLICK

   - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย >> CLICK

คำสั่งโรงเรียน >> CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
แนวการจัดการเรียนรู้ วิชาวรนารีศึกษา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ประกาศการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ