การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Administrator

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2566

*ตารางสอบ
   - ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น  >>>CLICK
   - ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย  >>>CLICK

*ตารางการจัดห้องสอบ
   - ตารางการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ม.ต้น  >>>CLICK  
   - ตารางการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ม.ปลาย  >>>CLICK

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค >>>CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567