ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.อุดม ชูลีวรรณ

ผลงาน

งานวิจัย โดย นายทวีพล ผลบุญ

4 มกราคม 2561

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559

ความภาคภูมิใจของชาววรนารี

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

21 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ออกจากระบบ INTERNET สำหรับครู ออกจากระบบ INTERNET สำหรับนักเรียน